ODSZKODOWANIE


Odszkodowanie - jest to rodzaj świadczenia jakie należy się osobie poszkodowanej od osoby która wyrządziła jej szkodę lub odpowiada za działanie sprawcy który tą szkodę wyrządził.

Rodzaje odszkodowań

Odszkodowanie może polegać na :
• zapłacie określonej kwoty pieniężnej która pokryje wyrządzoną szkodę
• przywróceniu zniszczeń do stanu poprzedniego
Wysokość kwoty odszkodowania można wyliczyć na podstawie :
• strat poniesionych w wyniku wyrządzenia szkody
• wysokości korzyści jakie można by uzyskać gdyby nie wyrządzona poszkodowanemu szkody

Odszkodowanie umowne - strony umowy zawierając ją mogą zastrzec, iż w przypadku niewywiązania się z jej warunków przez którąś z nich, będzie ona obowiązana zapłacić drugiej stronie odszkodowanie, choćby nie poniosła ona żadnych strat .

Wysokość odszkodowania i jego forma

Wysokość odszkodowania zależy od wysokości poniesionej straty lecz nie może być od niej wyższe. Istnieją przypadku gdy przysługuje odszkodowanie w wysokości niższej niż poniesiona szkoda. Dzieje się tak gdy:
• poszkodowany w pewnym stopniu przyczynił się do poniesionej szkody
• jeżeli wynika tak z umowy lub ustawy
• jeżeli stan majątkowy osoby wyrządzającej szkodę w porównaniu ze stanem osoby poszkodowanej różni się na tyle, iż wypłata odszkodowania byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Odszkodowanie może mieć też formę renty dla poszkodowanego, który utracił możność zarobkowania, lub dla osób poszkodowanych wskutek śmierci żywiciela. W przypadkach określonych w ustawie, związanych z wyrządzeniem szkody osobie lub naruszeniem w innej postaci dóbr osobistych poszkodowany może otrzymać oprócz odszkodowania zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.
Jeżeli chodzi o odpowiedzialność wynikającą z nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność ex contractu) to zgodnie z art. 361 kodeksu cywilnego zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła (nie będzie np. ponosił odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej).

Szkoda

Nie zdefiniowano w Kodeksie Cywilnym jednoznacznie pojęcia szkody, dlatego też, posługując się poglądami nauki prawa cywilnego stwierdzić można, są to wszelkie niepożądane zdarzenia, w wyniku których poszkodowany doznał straty zarówno na majątku jak i na osobie.
Rodzaje szkody:
• na dobrach osobistych : krzywda
• na mieniu : szkoda - dzieli się ona na rzeczywistą stratę oraz na utracone korzyści
Jeżeli wyrządzono szkodę na mieniu to poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie, natomiast w przypadku szkody na osobie odszkodowanie przybiera formę zadośćuczynienia.


Odszkodowanie ubezpieczeniowe

Odszkodowanie ubezpieczeniowe - to w ramach ubezpieczeń gospodarczych odszkodowanie, którego obowiązek świadczenia spoczywa na ubezpieczycielu. Podstawą wypłaty odszkodowania będzie umowa ubezpieczenia określona w art. 805 kodeksu cywilnego zawarta dobrowolnie lub wykonaniu nakazu ustawowego (zob. np. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych).
Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej to nie tylko świadczenie z tytułu szkody majątkowej ale także świadczenie z tytułu utraconych korzyści a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na osobie.


DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

Po zleceniu naszej firmie dochodzenia odszkodowania oraz udzieleniu stosownego pełnomocnictwa rozpoczyna się cały proces dochodzenia odszkodowania. Z naszej strony podejmujemy wszelkie możliwe działania aby proces ten zakończył się na etapie polubownym i uniknąć konieczności kierowania sprawy do sądu. Dewizę taką nasza firma stosuje zarówno w procesie dochodzenia odszkodowań jak i w windykacji należności. Z naszej strony oferujemy bardzo profesjonalne podejście do sprawy i pełne zaangażowanie w jej prowadzenie – prosimy pamiętać, nasza firma działa wg zasady : uzyskamy odszkodowanie – dostaniemy wynagrodzenie. Firmy ubezpieczeniowe również specjalnie szkolą swoich pracowników których zadaniem jest niedopuszczenie do wypłaty odszkodowania lub jego maksymalne zaniżenie. Działania takie są na porządku dziennym i zbytnio nie dziwi nas, gdy mimo przedstawiania twardych dowodów, pracownik firmy ubezpieczeniowej nadal nie chce ich zauważyć i się z nimi zgodzić. Do takich sytuacji jesteśmy przyzwyczajeni, dlatego też potrafimy sobie z nimi poradzić. Ktoś kto chciałby dochodzić wypłaty odszkodowania na własne rękę ma marne szanse na powodzenie takich działań i niestety z góry skazany jest na porażkę. Nasza firma potrafi poradzić sobie z takimi sytuacjami, ponieważ na codzień zajmujemy się również windykacją należności, mamy do czynienia z ludźmi o bardzo twardych charakterach, oszustach, nierzadko przestępcami, którzy z oszustw gospodarczych uczynili sobie stałe źródło dochodu. Są to sytuacje bardzo stresujące i wymagające twardego charakteru i pozostawania obojętnym na czyjeś kłamstwa czy też obelgi. Dlatego też zlecenie uzyskania odszkodowania naszej firmie pozwala w pewien sposób odszkodowania to uzyskać bez angażowania własnego czasu, zdrowia i nerwów.


WYPŁATA ODSZKODOWANIA

Zlecając naszej firmie dochodzenie odszkodowania musicie udzielić naszej firmie pełnomocnictwa od odbioru w waszym imieniu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Po potrąceniu w wypłaconego odszkodowania prowizji niezwłocznie przekazujemy na wasze konto pozostałą część odszkodowania. Niestety zdarzało nam się, iż po zleceniu naszej firmie windykacji odszkodowania i jego uzyskaniu klient niestety odmawiał wypłaty należnej nam prowizji, w wyniku czego my z kolei musieliśmy podjąć wobec niego działania windykacyjne mające na celu uzyskanie naszego wynagrodzenia. Wiemy doskonale iż tylko znikomy procent naszych klientów ma takie nieuczciwe wobec nas zamiary, jednakże aby całkowicie wyeliminować takie sytuacje wprowadziliśmy system udzielania pełnomocnictwa do odbioru kwoty odszkodowania. O naszej uczciwości świadczą referencje naszych klientów, długa obecność na rynku oraz troska o dobry wizerunek firmy. Dlatego też, zlecając nam dochodzenie odszkodowania i upoważniając nas do odbioru od firmy ubezpieczeniowej uzyskanego odszkodowania możecie być pewni, iż należne wam pieniądze niezwłocznie po ich uzyskaniu zostaną do was przekazane.Ważne informacje

Wszystkie ważne informacje na temat uzyskania odszkodowania, procedur i zasad zgłaszania szkód,odkup odszkodowania przez naszą firmę za gotówkę, jaki jest czas uzyskania odszkodowania, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania odszkodowania.

Zadzwoń 787718802 udzielimy wszelkich informacji na temat przysługującego Ci odszkodowania i pomożemy Ci je uzyskać.

Więcej

Aktualności

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego to rewolucja dla setek tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. SN odmówił uznania ich za konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma więc prawa nakładać milionowych kar na ubezpieczycieli zwlekających z wypłatą odszkodowań.

Więcej