ODSZKODOWANIE Z NNW


Odszkodowania z zakresu NNW obejmują najwyższe dobra człowieka jakimi jest zdrowie i życie. Należą one do grupy odszkodowań osobowych. Aby otrzymać odszkodowanie z tytułu NNW, konieczne jest zaistnienie szkody w postaci uszkodzenia ciała u osoby poszkodowanej na skutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenia NNW najczęściej występują w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Są przeważnie ubezpieczeniami uzupełniającymi innych ubezpieczeń (np. komunikacyjnych, szkolnych ). Warto posiadać mądrze zawarte ubezpieczenie NNW, gdyż umożliwia nam ono uzyskanie odszkodowania w przypadku następstw wypadku a co więcej, nie ma tu ograniczenia do uzyskania odszkodowania tylko z jednego ubezpieczenia NNW. Możliwa jest tu kumulacja odszkodowań, a więc ile posiadamy umów ubezpieczenia NNW tyle otrzymamy odszkodowań z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Odszkodowanie z tytułu NNW otrzymamy niezależnie od tego, czy uzyskaliśmy odszkodowanie z tytułu OC sprawcy czy także z ZUS-u. Zawierając umowę ubezpieczenia NNW należy zwrócić uwagę na tzw. sumę ubezpieczeniową, gdyż to od jej wielkości zależy to jakie odszkodowanie otrzymamy. Ubezpieczenia NNW obejmują swoją ochroną trwałe następstwa wypadków, w wyniku których osoba poszkodowana doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poniosła śmierć. Nie ma nigdzie definicji nieszczęśliwego wypadku, stąd istnieje dowolność ich kształtowania w OWU. Istnieje natomiast doktrynalna definicja nieszczęśliwego wypadku, która uważa iż „nieszczęśliwy wypadek to każde działanie z zewnątrz w sposób nagły na ciało osoby ubezpieczonej, w wyniku którego osoba ta niezależnie od swojej woli doznała uszczerbku na zdrowiu lub zmarła”. Mając to na uwadze, OWU definiują przeważnie nieszczęśliwy wypadek, jako zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną pozostające w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, w wyniku którego ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała lub zmarł. Pojęcie trwały uszczerbek na zdrowiu oznacza, iż uszkodzenie ciała musi być stałe i nie dające się całkowicie odwrócić, w wyniku którego osoba poszkodowana w przyszłości dozna ograniczeń w funkcjonowaniu swojego ciała. Mogą być to np skomplikowane złamania, utrata kończyn, wzroku itp. Identyczna sytuacja dotyczy definicji ruchu pojazdu, gdzie za tzw. ruch pojazdu uważa się nie tylko zdarzenia powstałe z jego faktycznym poruszaniem się ale także szkody powstałe w wyniku wsiadania do pojazdu, wysiadania z niego, jego pożaru, garażowania itp.
Ochrona ubezpieczeniowa NNW obejmuje przeważnie tereny krajów UE jednakże w niektórych przypadkach, firmy ubezpieczeniowe obejmują nią także kraje spoza UE do której często podróżują obywatele naszego kraju.
Uzyskanie odszkodowania z tytułu NNW może być dokonana tylko i wyłącznie w gotówce. Odszkodowanie z NNW nie ma charakteru odszkodowawczego, gdyż zdrowie i życie ludzkie nie może być przeliczane na pieniądze.
Warto pamiętać, iż uzyskanie odszkodowania z NNW nie zależy wcale od odpowiedzialności cywilnej osoby kierującej pojazdem. Warunkiem koniecznym jest jedynie zaistnienie nieszczęśliwego wypadku który spowodował określone skutki. Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od NNW nie jest związana z wypłatą odszkodowań z innych ubezpieczeń osobowych. Dlatego możliwa jest tu tzw. kumulacja odszkodowań, w wyniku czego osoba poszkodowana otrzyma wypłatę odszkodowań z kilku różnych źródeł. Tak więc osoba poszkodowana w wyniku wypadku samochodowego, otrzyma odszkodowanie z tytułu NNW kierowcy i pasażerów, NNW pracowników, NNW znajdującego się np. w pakiecie turystycznym czy mieszkaniowym oraz z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Dla wypłaty odszkodowania z NNW nie ma znaczenia np. wypłata odszkodowania z ubezpieczenia społecznego (ZUS). Przy uzyskiwaniu odszkodowania z NNW nie ma zastosowania zasada, iż wartość odszkodowania nie może przewyższyć wartości szkody.Ważne informacje

Wszystkie ważne informacje na temat uzyskania odszkodowania, procedur i zasad zgłaszania szkód,odkup odszkodowania przez naszą firmę za gotówkę, jaki jest czas uzyskania odszkodowania, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania odszkodowania.

Zadzwoń 787718802 udzielimy wszelkich informacji na temat przysługującego Ci odszkodowania i pomożemy Ci je uzyskać.

Więcej

Aktualności

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego to rewolucja dla setek tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. SN odmówił uznania ich za konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma więc prawa nakładać milionowych kar na ubezpieczycieli zwlekających z wypłatą odszkodowań.

Więcej