ZADOŚĆUCZYNIENIE


Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę jest obok zwrotu wszystkich kosztów związanych z uszkodzeniem ciała(rehabilitacji, leków, dojazdów, opieki medycznej itp), przyznania renty wyrównawczej, renty tymczasowej, jednorazowego odszkodowania jest świadczeniem związanym z wyrównaniem szkody na osobie, którego zadaniem jest rekompensata szkód niemajątkowych które powstały w wyniku wypadku. Instytucję zadośćuczynienia reguluje art. 445§1 KC w związku z art. 444§1 KC, który określa, iż osoba która została poszkodowana i doznała w wyniku tego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może dochodzić przed sądem odpowiedniej sumy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Oczywiście wypłata zadośćuczynienia przez firmę ubezpieczeniową może nastąpić także polubownie, bez potrzeby uciekania się do procesu sądowego. Zadośćuczynienie wypłacane jest jednorazowo, jednakże z racji tego, iż podstawą jego przyznania są uszkodzenia ciała oraz rozstrój zdrowia, to powinno ono uwzględniać nie tylko cierpienia doznane ale także te, które mogą się pojawić w przyszłości. Oczywiście, w razie gdyby w przyszłości wystąpiły skutki, których nie dało się przewidzieć przy wypłacie zadośćuczynienia, to droga do jego dochodzenia nadal pozostaje otwarta. Zadośćuczynienie wypłacane jest w pieniądzu i jest przelewane na konto osoby poszkodowanej. Celem zadośćuczynienia jest złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych osoby poszkodowanej, która w wyniku doznanych cierpień fizycznych doznaje także cierpień psychicznych. Zadośćuczynienie jest świadczeniem osobistym, tzn. iż nie można przenieść na inną osobę praw do niego, z wyjątkiem sytuacji gdy przechodzi ono na spadkobierców ale tylko wtedy gdy roszczenie o nie zostało uznane na piśmie lub powództwo o nie zostało wytoczone za życia osoby poszkodowanej. Zadośćuczynienie jest świadczeniem fakultatywnym, tzn. że sąd ma dowolność w jego przyznawaniu.Ważne informacje

Wszystkie ważne informacje na temat uzyskania odszkodowania, procedur i zasad zgłaszania szkód,odkup odszkodowania przez naszą firmę za gotówkę, jaki jest czas uzyskania odszkodowania, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania odszkodowania.

Zadzwoń 787718802 udzielimy wszelkich informacji na temat przysługującego Ci odszkodowania i pomożemy Ci je uzyskać.

Więcej

Aktualności

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego to rewolucja dla setek tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. SN odmówił uznania ich za konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma więc prawa nakładać milionowych kar na ubezpieczycieli zwlekających z wypłatą odszkodowań.

Więcej