• Gdy miałeś wypadek

  UZYSKAJ ODSZKODOWANIE W MOŻLIWIE NAJKRÓTSZYM CZASIE
 • Ochrona ubezpieczeniowa

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE ODSZKODOWANIA
 • lEPSZE ŻYCIE PO WYPADKU

  ODSZKODOWANIE, REHABILITACJA
 • UTRATA ZDROWIA

  WYWALCZYMY WYSOKIE ODSZKODOWANIE

Zamów bezpłatną konsultację


Podkarpackie biuro dochodzenia odszkodowań

Podkarpackie Biuro Dochodzenia Odszkodowań powstało jako samodzielny podmiot zajmujący się stricte dochodzeniem odszkodowań . Działamy na rynku od 2006r. i okres ten obejmuje dynamiczny rozwój firmy i zdobywanie kolejnych klientów. W trakcie swojej działalności firma windykacyjna WOLF powiększyła zakres oferowanych usług o dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych i w ten sposób powstało Podkarpackie Biuro Dochodzenia Odszkodowań. Obecnie specjalizujemy się w windykacji należności oraz dochodzeniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych i na tym polu osiągamy duże sukcesy. PBDO zajmuje się tylko takimi sprawami które rokują szansę na pozytywne zakończenie. Jeśli jakaś sprawa nie rokuje takich szans, nasza firma od razu na początku informuje Państwa o tym i nie robi złudnych nadziei że coś uda się odzyskać. Taka sama zasada obowiązuje zarówno przy windykacji należności jak i dochodzeniu odszkodowań. Nasza firma stara się w sposób jak najbardziej profesjonalny podchodzić do powierzanych nam zleceń i załatwić sprawę w taki sposób, aby jej finalne zakończenie było jak najkorzystniejsze dla naszego klienta. PBDO bezpłatnie wstępnie analizuje sprawę i w razie pozytywnej akceptacji przesyłamy zlecenie dochodzenia odszkodowania do podpisu. Akceptujemy przesyłanie dokumentacji za pomocą maila lub faksu a także pocztą, jeśli tak jest wygodniej naszemu klientowi. Możliwa jest także osobista wizyta w naszej firmie lub u Państwa w domu. Do zlecenia sprawy naszej firmie wystarcza przesłanie skanu zlecenia na maila lub faks a następnie oryginału pocztą (dane w zakładce kontakt) Bezpośrednio po jego otrzymaniu firma PBDO podejmuje pierwsze działania i w krótkim czasie jest w stanie przekazać naszemu klientowi pierwsze informacje o osiągniętych efektach.

Odkup odszkodowania za gotówkę

Jeśli przysługuje Ci odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej, kupimy je od Ciebie za gotówkę. Forma ta umożliwia natychmiastowe uzyskanie gotówki i przeznaczenie jej na pokrycie doznanych szkód bez konieczności czekania na zakończenie procesu dochodzenia odszkodowania. Jeśli jesteście zainteresowani sprzedażą odszkodowania prosimy o kontakt z nami. Po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów dotyczących szkody niezwłocznie skontaktujemy się i przedstawimy ofertę wykupu odszkodowania.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę obok zwrotu wszystkich kosztów związanych z uszkodzeniem ciała(rehabilitacji, leków, dojazdów, opieki medycznej itp), przyznania renty wyrównawczej, renty tymczasowej, jednorazowego odszkodowania jest świadczeniem związanym z wyrównaniem szkody na osobie, którego zadaniem jest rekompensata szkód niemajątkowych które powstały w wyniku wypadku. Instytucję zadośćuczynienia reguluje art. 445§1 KC w związku z art. 444§1 KC, który określa, iż osoba która została poszkodowana i doznała w wyniku tego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może dochodzić przed sądem odpowiedniej sumy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Oczywiście wypłata zadośćuczynienia przez firmę ubezpieczeniową może nastąpić także polubownie, bez potrzeby uciekania się do procesu sądowego. Zadośćuczynienie wypłacane jest jednorazowo, jednakże z racji tego, iż podstawą jego przyznania są uszkodzenia ciała oraz rozstrój zdrowia, to powinno ono uwzględniać nie tylko cierpienia doznane ale także te, które mogą się pojawić w przyszłości. Oczywiście, w razie gdyby w przyszłości wystąpiły skutki, których nie dało się przewidzieć przy wypłacie zadośćuczynienia, to droga do jego dochodzenia nadal pozostaje otwarta. Zadośćuczynienie wypłacane jest w pieniądzu i jest przelewane na konto osoby poszkodowanej. Celem zadośćuczynienia jest złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych osoby poszkodowanej, która w wyniku doznanych cierpień fizycznych doznaje także cierpień psychicznych. Zadośćuczynienie jest świadczeniem osobistym, tzn. iż nie można przenieść na inną osobę praw do niego, z wyjątkiem sytuacji gdy przechodzi ono na spadkobierców ale tylko wtedy gdy roszczenie o nie zostało uznane na piśmie lub powództwo o nie zostało wytoczone za życia osoby poszkodowanej. Zadośćuczynienie jest świadczeniem fakultatywnym, tzn. że sąd ma dowolność w jego przyznawaniu.

Nasza oferta

W blisko 80% przypadków firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie w zaniżonej wysokości lub nawet odmawiają jego wypłaty argumentując to tym, iż nie wystąpiły przesłanki uzasadniające wypłatę odszkodowania. Działania takie firmy ubezpieczeniowe stosują nagminnie i bezsprzecznie są to działania umyślne, wymierzone w dobro ubezpieczonego. Nasza firma zajmuje się właśnie takimi przypadkami. W 9 na 10 przypadkach po naszej interwencji ubezpieczyciel dobrowolnie wypłaca brakującą cześć odszkodowania lub całe odszkodowanie, gdyż doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż w razie procesu sądowego będzie musiał i tak zapłacić, ponosząc dodatkowe koszty sądowe. Proceder taki firmy ubezpieczeniowe stosują w celach czysto zarobkowych. Odmawiając wypłaty ubezpieczenia lub zaniżając jego wartość doskonale zdają sobie sprawę, że nie każdy ubezpieczony będzie starał się go dochodzić, gdyż po prostu uzna rację ubezpieczyciela lub straci siły na ciągłe batalie z ubezpieczycielem. Wyjaśnić można to na bardzo prostym przykładzie. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania 10 osobom poszkodowanym. Każdej z tych osób należy się około 10 tys. zł. odszkodowania. Tylko 8 z nich zdecyduje się dochodzić swoich racji za pomocą prawników i tym osobom ubezpieczyciel bez przeszkód wypłaci odszkodowanie. Natomiast dwóch pozostałych zrezygnuje i w kieszeni firmy ubezpieczeniowej pozostanie 20 tys. zł. Tak więc bardzo dokładnie widać, w jaki sposób bardzo łatwo można stracić należne sobie odszkodowanie. Jest na to wszystko jedno proste rozwiązanie. W sytuacji gdy tylko firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty bądź zaniża odszkodowanie zgłoście się Państwo do nas. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych ani żadnych innych ukrytych opłat. Pobieramy wynagrodzenie tylko i wyłącznie wtedy gdy nasz klient dostanie odszkodowanie, a stanowi ono procent od odzyskanej kwoty. Zajmujemy się wszystkimi sprawami dotyczącymi kwestii wypłaty odszkodowania. Chodzi zarówno o odszkodowania z tytułu wypadków drogowych (odszkodowania komunikacyjne), następstw nieszczęśliwych zdarzeń, ubezpieczeń osobowych, zadośćuczynienia a także z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia, wody, kradzieży oraz wszelkich innych zdarzeń. Dewizą naszej firmy jest uzyskanie maksymalnej kwoty odszkodowania dla swojego klienta. Nie boimy się spraw trudnych oraz skomplikowanych. Jeśli podejmiemy się prowadzenia danej sprawy to tylko wtedy, gdy będziemy uważać, iż można coś od ubezpieczyciela odzyskać.
Gdy tylko znajdziecie się Państwo w sytuacji gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, zbierzcie wszystkie dokumenty jakie posiadacie w związku z tą sprawą i prześlijcie je do nas mailem lub faksem, dostarczcie je osobiście do siedziby naszej firmy lub skontaktujcie się z nami a my je osobiście od Państwa odbierzemy. Dochodzenie odszkodowań zlecane jest nam za pomocą prostego formularza zlecenia, nie zawiera on żadnych kruczków prawnych ani ukrytych opłat. Nasza firma sztywno trzyma się zasady, iż wszelkie zlecenia windykacji oraz dochodzenia odszkodowań przyjmowane są bezpłatnie. Oprócz zlecenia niezbędne jest również udzielenie naszej firmie pełnomocnictwa do występowania przez firmą ubezpieczeniową. Może się zdarzyć, iż ubezpieczyciel zażąda oprócz zwykłego pełnomocnictwa, poświadczonego notarialnie podpisu, nie zrażajcie się tym. Koszt takiego poświadczenia przez notariusza to tylko kilkanaście złotych a firma ubezpieczeniowa właśnie po to żąda takiego poświadczenia, gdyż działa to odstraszająco na osoby poszkodowane. Niektórzy poszkodowani zrezygnują z dochodzenia swych roszczeń a w kieszeni firmy ubezpieczeniowej pozostaje dosyć spora gotówka. Niezwłocznie po zleceniu naszej firmie dochodzenia odszkodowania podejmujemy działania mające na celu nakłonienie firmy ubezpieczeniowej do wypłaty odszkodowania. Staramy się wszystkie sprawy załatwiać polubownie i nie kierować ich do sądu, gdyż pociąga to za sobą dodatkowe koszty oraz niestety dosyć znacznie wydłuża proces dochodzenia odszkodowania. Oczywiście jeżeli ubezpieczyciel uparcie odmawia jego wypłaty, decydujemy się na skierowanie sprawy do sądu, jednakże jak wspominaliśmy są to sprawy pojedyncze, a wszystkie pozostałe załatwiamy polubownie. Skupujemy także odszkodowania za gotówkę, co pozwala poszkodowanemu uzyskać natychmiast środki finansowe a ciężar i ryzyko jego dochodzenia zostaje przerzucone na naszą firmę. Nasze doświadczenie zdobyte na polu windykacji wykorzystujemy w negocjacjach prowadzonych z ubezpieczycielami. Doskonale wiemy, że z ich strony również do rozmów kierowane są osoby które są specjalnie przeszkolone do notorycznego odmawiania wypłaty odszkodowania, jednakże nie dajemy się im nigdy przekonać, iż racja leży po ich stronie i jasno i wyraźnie dajemy im do zrozumienia, iż nie mają wcale racji i w przypadku ewentualnego procesu sądowego bez problemu obalimy ich twierdzenia. W sytuacji gdy mają do czynienia z poszkodowanym bez problemu mogą mu udowodnić swoje racje, jednakże w przypadku gdy mają do czynienia z profesjonalną firmą nie idzie im już to tak łatwo i w końcu muszą przyznać nam racje. Dlatego, gdy tylko macie do czynienia z firmą ubezpieczeniową, zlećcie przeprowadzenie tej sprawy naszej firmie, zaoszczędzi wam to wielu nerwów oraz czasu i znacznie zwiększy szanse na uzyskanie odszkodowania.

Skupujemy odszkodowania za gotówkę

Jeśli przysługuje Ci odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej, kupimy je od Ciebie za gotówkę. Forma ta umożliwia natychmiastowe uzyskanie gotówki i przeznaczenie jej na pokrycie doznanych szkód bez konieczności czekania na zakończenie procesu dochodzenia odszkodowania. Skupujemy zarówno szkody OC, szkody AC oraz szkody majątkowe np. z tytułu pożaru, zalania mieszkania, kradzieży itp.

W celu wstępnej weryfikacji sprawy i złożenia oferty prosimy o przesłanie na nasz adres mailowy kosztorysu naprawy pojazdu wystawionego przez ubezpieczyciela oraz decyzję o przyznaniu odszkodowania, prosimy również o podanie numeru telefonu do kontaktu. Po weryfikacji przesłanych dokumentów złożymy ofertę odkupu szkody i w razie akceptacji przesyłamy na maila umowę cesji do podpisu. Cesja wierzytelności jest dla państwa w 100% bezpieczna gdyż umowa cesji zawiera zastrzeżenie, że do jej ważności wymagana jest płatność z naszej strony za nabywaną wierzytelność.

Kompensata dla ofiar przestępstw

Jeżeli w wyniku przestępstwa przysługuje odszkodowanie za utracone zarobki, koszty rehabilitacji i leczenia lub zwrot kosztów pogrzebu, a nie można uzyskać ich od sprawcy przestępstwa możemy uzyskać dla Was do 25 tys. zł. a w przypadku śmierci ofiary przestępstwa do 60 tys.zł. Kompensatę taką możemy uzyskać dla ofiary przestępstwa w okresie do dwóch lat od jego popełnienia. Najważniejszym wymogiem tutaj jest to, aby odszkodowania takiego nie można było uzyskać od sprawcy przestępstwa, firmy ubezpieczeniowej lub z innego źródła. Kompensata taka przysługuje również osobie najbliższej, która pozostała na utrzymaniu ofiary przestępstwa, która w wyniku jego popełnienia poniosła śmierć. Koniecznym do uzyskania takiej kompensaty jest również to, aby wszczęte zostało postępowanie karne lub odmówiono jego wszczęcia na wskutek tego, że:
- sprawca nie podlega karze z mocy ustawy
- oskarżony zmarł
- sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych
- brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej
- zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.
kontakt what's up
phone-handset