Odszkodowanie w gospodarstwie rolnym

Odszkodowanie w gospodarstwie rolnym

W polskim systemie ubezpieczeniowym istnieją 3 obowiązkowe ubezpieczenia OC. Jednym z nich jest rolnicze ubezpieczenie OC. Zawierane jest ono to, aby osoby które poniosły szkodę w związku z działalnością gospodarstwa rolnego otrzymały odszkodowanie. Owszem, pomimo posiadania ubezpieczenia OC osoba poszkodowana może skierować roszczenie o wypłatę odszkodowania bezpośrednio do rolnika, jednakże posiadanie przez niego ubezpieczenia OC pozwoli mu zawsze na zrzucenie z siebie ciężaru wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej. Może się np. zdarzyć tak, iż odszkodowanie do wypłaty będzie tak duże, że rolnik samodzielnie nie dałby rady go wypłacić.
Zasady obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika zawarte są w ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Rolnik ma obowiązek zawarcie umowy OC z chwilą wejścia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Są również przewidziane kary za brak posiadania ubezpieczenia OC w wysokości jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Istnie także tzw. klauzula prolongacyjna. Otóż gdy ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego wygasa po upływie 12 miesięcy, to automatycznie umowa zostaje zwarta na kolejne 12 miesięcy. Dotyczy to sytuacji, gdy składka za poprzedni okres ubezpieczenia została opłacona w całości. Jeśli nie była opłacona lub opłacono tylko część, klauzula prolongacyjna nie zadziała i ubezpieczenie OC nie wznowi się automatycznie na nowy kolejny okres.
Ochrona ubezpieczeniowa istnieje od momentu zawarcia umowy i opłacenia składki, chyba że wskazany będzie inny termin opłacenia składki, to wtedy gwarancja ubezpieczeniowa istniej od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Jeśli należność za ubezpieczenie OC opłacana jest ratami i rolnik nie opłaci jakiejś raty, to umowa ubezpieczeniowa trwa nadal a rolnik jedynie pozostaje dłużnikiem firmy ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego obejmuje wszystkie szkody jakie wyrządził rolnik lub inna osoba która w trakcie prac w gospodarstwie rolnym wyrządziła jego działaniem szkodę. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje więc nie tylko działania samego rolnika ale także mieszkańców gospodarstwa rolnego czy osób w nim zatrudnionych lub nawet tylko czasowo przebywających, np sąsiedzi. Jeśli osoba taka swoim działaniem związanym z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego spowoduje, iż wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda osobista lub majątkowa to firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie za doznaną szkodę materialną czy też osobową. Odszkodowanie zostanie również wypłacone, jeżeli osoba trzecia pracując w gospodarstwie rolnym poniesie szkodę na skutek np. zaniedbań rolnika lub szkodę na osobie poniesie sam rolnik na skutek działania osoby która w gospodarstwie rolnym pracowała.
Odszkodowanie zostanie wypłacone tylko wówczas, gdy rolnikowi lub osobie pracującej w gospodarstwie rolnym będzie można przypisać winę za zaistniałe zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania. Wina ta, będzie zarówno obejmowała działanie i jak i zaniechanie, która doprowadziło do wyrządzenia szkody. Oczywiście pomiędzy działaniem lub zaniechaniem rolnika a zdarzeniem będącym przyczyną szkody musi istnieć związek przyczynowy, a więc czy szkoda była normalnym następstwem działania lub zaniechania. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy konsekwencję danego działania lub zaniechania można przewidzieć i jest ona jej normalnym następstwem.
Kolejnym ważnym warunkiem wypłaty odszkodowania z OC rolnika jest to, aby szkoda powstała w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Nie ma znaczenia miejsce jej wystąpienia a jedynie to, czy wystąpiła ona w związku z jego posiadaniem i czy czynności które ją spowodowały były związane z posiadaniem gospodarstwa rolnego (np. koszenie łąki i przewożenie skoszonego siana).
Każda umowa ubezpieczenie zawiera górną granicę przyznawanego odszkodowania, jest to tzw. suma gwarancyjna. Obecnie wynosi ona 5 mln. euro w przypadku szkody na osobie i 1 mln euro w przypadku szkody majątkowej. Oznacza to, iż firma ubezpieczeniowa nie odpowiada za wypłatę odszkodowania powyżej tych granic. Firma ubezpieczeniowa odpowiada z OC rolnika tylko wówczas, gdy i sam rolnik jest podmiotem roszczeń o odszkodowanie z tytułu szkody w gospodarstwie rolnym. Ogólna zasada wyraża postulat, aby odszkodowanie było równe poniesionej szkodzie i umożliwiło przywrócenie stanu poprzedniego. Poszkodowany ma prawo domagania się w postaci odszkodowania wyrównania nie tylko poniesionych szkód ale i także wyrównania zysku którego nie osiągnął z powodu tego, że szkodę mu wyrządzono. To w przypadku szkód na mieniu, tymczasem w przypadku szkód na osobie rolnik obowiązany jest nie tylko zwrócić np koszty leczenia ale także wypłacić odszkodowania w formie zadośćuczynienia za doznane szkody psychiczne, ból, cierpienie itp.
Firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie z OC rolnika wówczas, gdy rolnik lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym wyrządzą szkodę, w wyniku której nastąpiła czyjaś śmierć, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub utrata lub uszkodzenie mienia. Poszkodowany powinien otrzymać odszkodowanie które pokryje mu wszystkie poniesione szkody na osobie jaki na mieniu. Aby uzyskać odszkodowania z tytułu szkody, poszkodowany może starać się o nie w następujące sposoby:
Zadośćuczynienie pieniężne- jest to świadczenie jednorazowe, którego celem jest złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego
Zwrot kosztów związanych z wypadkiem - obejmuje on zwrot kosztów związanych z wypadkiem, kosztami leczenia, opieką nad poszkodowanym, transportu, przystosowania mieszkania do potrzeb osoby poszkodowanej, przygotowania go do nowego zawodu, kosztów specjalnej diety itp.
Renta uzupełniająca- stanowi ona swoiste wyrównania dochodów osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem i po wypadku
Jednorazowe odszkodowanie- jest to jednorazowa forma wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy pozwoli ona lepiej poszkodowanemu dostosować się do nowego życia po wypadku. W sytuacji jego wypłaty poszkodowany traci prawo do renty uzupełniającej.
Renta na zwiększone potrzeby- zapewnia ona poszkodowanemu środki na koszty związane z rehabilitacją, lepszym odżywaniem się, kosztami leczenia, sprawowaniem nad nim opieki itp.
Zwrot utraconych zarobków- jest to odszkodowanie którego celem jest wyrównanie zarobków za okres, gdy w wyniku wypadku niemożliwym było zarobkowanie.
Odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów - jest to odszkodowanie na pokrycie np. kosztów odkupienia utraconej lub uszkodzonej rzeczy.
Zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu lub wynajmu pojazdu zastępczego- jest to odszkodowanie którego celem jest pokrycie kosztów odholowanie uszkodzonego pojazdu do warsztatu celem naprawy lub pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego za okres kiedy uszkodzony pojazd znajdował się w warsztacie.
kontakt what's up
phone-handset