Odszkodowanie z NNW

Odszkodowanie z NNW

Odszkodowania z zakresu NNW obejmują najwyższe dobra człowieka jakimi jest zdrowie i życie. Należą one do grupy odszkodowań osobowych. Aby otrzymać odszkodowanie z tytułu NNW, konieczne jest zaistnienie szkody w postaci uszkodzenia ciała u osoby poszkodowanej na skutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenia NNW najczęściej występują w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Są przeważnie ubezpieczeniami uzupełniającymi innych ubezpieczeń (np. komunikacyjnych, szkolnych ). Warto posiadać mądrze zawarte ubezpieczenie NNW, gdyż umożliwia nam ono uzyskanie odszkodowania w przypadku następstw wypadku a co więcej, nie ma tu ograniczenia do uzyskania odszkodowania tylko z jednego ubezpieczenia NNW. Możliwa jest tu kumulacja odszkodowań, a więc ile posiadamy umów ubezpieczenia NNW tyle otrzymamy odszkodowań z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Odszkodowanie z tytułu NNW otrzymamy niezależnie od tego, czy uzyskaliśmy odszkodowanie z tytułu OC sprawcy czy także z ZUS-u. Zawierając umowę ubezpieczenia NNW należy zwrócić uwagę na tzw. sumę ubezpieczeniową, gdyż to od jej wielkości zależy to jakie odszkodowanie otrzymamy. Ubezpieczenia NNW obejmują swoją ochroną trwałe następstwa wypadków, w wyniku których osoba poszkodowana doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poniosła śmierć. Nie ma nigdzie definicji nieszczęśliwego wypadku, stąd istnieje dowolność ich kształtowania w OWU. Istnieje natomiast doktrynalna definicja nieszczęśliwego wypadku, która uważa iż „nieszczęśliwy wypadek to każde działanie z zewnątrz w sposób nagły na ciało osoby ubezpieczonej, w wyniku którego osoba ta niezależnie od swojej woli doznała uszczerbku na zdrowiu lub zmarła”. Mając to na uwadze, OWU definiują przeważnie nieszczęśliwy wypadek, jako zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną pozostające w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, w wyniku którego ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała lub zmarł. Pojęcie trwały uszczerbek na zdrowiu oznacza, iż uszkodzenie ciała musi być stałe i nie dające się całkowicie odwrócić, w wyniku którego osoba poszkodowana w przyszłości dozna ograniczeń w funkcjonowaniu swojego ciała. Mogą być to np skomplikowane złamania, utrata kończyn, wzroku itp. Identyczna sytuacja dotyczy definicji ruchu pojazdu, gdzie za tzw. ruch pojazdu uważa się nie tylko zdarzenia powstałe z jego faktycznym poruszaniem się ale także szkody powstałe w wyniku wsiadania do pojazdu, wysiadania z niego, jego pożaru, garażowania itp.
Ochrona ubezpieczeniowa NNW obejmuje przeważnie tereny krajów UE jednakże w niektórych przypadkach, firmy ubezpieczeniowe obejmują nią także kraje spoza UE do której często podróżują obywatele naszego kraju.
Uzyskanie odszkodowania z tytułu NNW może być dokonana tylko i wyłącznie w gotówce. Odszkodowanie z NNW nie ma charakteru odszkodowawczego, gdyż zdrowie i życie ludzkie nie może być przeliczane na pieniądze.
Warto pamiętać, iż uzyskanie odszkodowania z NNW nie zależy wcale od odpowiedzialności cywilnej osoby kierującej pojazdem. Warunkiem koniecznym jest jedynie zaistnienie nieszczęśliwego wypadku który spowodował określone skutki. Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od NNW nie jest związana z wypłatą odszkodowań z innych ubezpieczeń osobowych. Dlatego możliwa jest tu tzw. kumulacja odszkodowań, w wyniku czego osoba poszkodowana otrzyma wypłatę odszkodowań z kilku różnych źródeł. Tak więc osoba poszkodowana w wyniku wypadku samochodowego, otrzyma odszkodowanie z tytułu NNW kierowcy i pasażerów, NNW pracowników, NNW znajdującego się np. w pakiecie turystycznym czy mieszkaniowym oraz z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Dla wypłaty odszkodowania z NNW nie ma znaczenia np. wypłata odszkodowania z ubezpieczenia społecznego (ZUS). Przy uzyskiwaniu odszkodowania z NNW nie ma zastosowania zasada, iż wartość odszkodowania nie może przewyższyć wartości szkody.

kontakt what's up
phone-handset