Odszkodowanie z tytułu OC

Odszkodowanie z tytułu OC

Ubezpieczenie z tytułu OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem, które obowiązany jest posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Istnieją również ubezpieczenia OC niezwiązane z posiadaniem pojazdów mechanicznych a dotyczące odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych własnym zachowaniem, oddziaływaniem przedsiębiorstwa itp. Jednak wszystkie one posiadają jedną generalną zasadę - ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez jego posiadacza. Szkody te mogą być wyrządzona na osobie, przedmiocie bądź być innymi szkodami majątkowymi. Podkarpackie Biuro Dochodzenia Odszkodowań zajmuje się dochodzeniem wszelkich roszczeń z tytułu ubezpieczenia OC. Do najczęstszych przypadków należą tutaj wypadki komunikacyjne, sytuacje gdy doszło do zderzenia pojazdów i poszkodowany musi dochodzić naprawienia swojej szkody z polisy OC sprawcy zdarzenia. Nasza firma w sposób profesjonalny zajmuje się wszystkimi przypadkami gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania bądź wypłacone odszkodowanie zaniża i w sposób bardzo skuteczny odszkodowań takich dochodzi. Bardzo ważną kwestią w sprawach dochodzenia odszkodowań majątkowych jest dokumentacja przebiegu całego zdarzenia oraz jego skutków. Aby skutecznie można było dochodzić wypłaty takiego odszkodowania nasza firma musi znać szczegółowo jego przebieg - bardzo pomocne okazują się tu nie tylko relacje osoby poszkodowanej ale również sprawcy, który potwierdza cały przebieg zdarzenia. Jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia swoich interesów przy wypłacie odszkodowania majątkowego z tytułu OC jest wezwanie na miejsce zdarzenia patrolu policji. Sporządzona przez nich notatka pozwala w najbardziej bezstronny sposób opisać cały przebieg zdarzenia oraz powstałe szkody, co przy późniejszej wypłacie odszkodowania ma diametralne znaczenie, ponieważ firmy ubezpieczeniowe bardzo często argumentują, iż część szkód powstała nie w wyniku wypadku lecz jest dziełem samego poszkodowanego który chciał zawyżyć wypłatę odszkodowania. W takich przypadkach gdy nasza firma może przedstawić firmie ubezpieczeniowej policyjną notatkę która jasno i wyraźnie wskazuje co zostało faktycznie uszkodzone, powoduje że dochodzenie takiego odszkodowania staje się o wiele łatwiejsze i krótsze w czasie. Dlatego prosimy zawsze pamiętać - uzyskanie odszkodowania jest o wiele szybsze a odszkodowanie o wiele wyższe gdy można w sposób całkowicie bezstronny udowodnić firmie ubezpieczeniowej przebieg zdarzenia oraz rozmiar szkody.
kontakt what's up
phone-handset