Odszkodowanie za błędy medyczne

Odszkodowanie za błędy medyczne

Podczas pobytu w szpitalu pacjent nie jest zbytnio zestresowany. Problemy mogą się czasami jednak pojawić, gdy personel medyczny popełni jakiś błąd, który narazi pacjenta na uszczerbek na zdrowiu. Pamiętaj, że za każdy uszczerbek na zdrowiu spowodowany przez błąd personelu medycznego należy Ci się odszkodowanie. Uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne można na dwa sposoby. Jeden to droga sądowa a drugi to postępowanie przed komisją ds. orzekania o błędach medycznych, której zadaniem jest potwierdzenie, że doszło do błędu w sztuce lekarskiej. Obydwa postępowania różnią się tym, iż postępowanie przed komisją jest szybsze i tańsze, jednakże uzyskanie odszkodowania są o wiele niższe niż w przypadku dochodzenia ich przed sądem. W przypadku drogi sądowej, poszkodowany pacjent ma do wyboru dwie drogi. Może złożyć zawiadomienie o przestępstwie i toczyć postępowanie karne przeciwko lekarzowi lub wszcząć postępowanie cywilne o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej. Odszkodowanie w tym przypadku, egzekwujemy od firmy ubezpieczeniowej w której placówka zatrudniające lekarza ma wykupione ubezpieczenie. Jeżeli błąd w sztuce lekarskiej wystąpił po 1 stycznia 2012 roku, to możemy skierować sprawę do Wojewódzkiej Komisji Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Personel medyczny odpowiada wobec pacjenta za:
- nieodpowiednio zdiagnozowane choroby
- nieodpowiednia propozycja leczenia
- błędy i uchybienia popełnione podczas zabiegów medycznych
Personel medyczny odpowiada także za błędne zdiagnozowanie stanu zdrowia płodu, co w następstwie doprowadziło do nieodwracalnych zmian w jego organizmie (np. kalectwo).
Aby można było rozpocząć postępowanie w sprawie dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne, konieczne jest zgromadzenie następującej dokumentacji:
- karta informacyjna
- - historia choroby
- wyniki badań, które zostały przeprowadzone przed i po zabiegu medycznym
- wyniki obserwacji lekarskich
- opis operacji lub zabiegu medycznego w wyniku którego doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu
Ponadto, jeśli po feralnym zabiegu, w wyniku którego dochodzimy odszkodowania za błędy medyczne, leczyliśmy się u innego lekarza, bardzo pomocna okaże się także jego dokumentacja medyczna. Konieczne jest także zgromadzenie wszystkich dokumentów (rachunki, faktury ), które pozwalają udowodnić koszty jakie ponieśliśmy, w związku z pogorszeniem stanu zdrowia spowodowanego błędem medycznym (dotyczy to kosztów leków, dojazdów na badania, rehabilitacje, konsultacje medyczne itp). Bardzo pomocna przy dochodzeniu odszkodowania za błędy medyczne, będzie także opinia eksperta z zakresu danej dziedziny medycyny, która potwierdzi fakt zaistnienia błędu medycznego.
Kiedy już zgromadzimy wszystkie potrzebne informacje i dokumenty, najlepiej zgłosić się do naje firmy celem profesjonalnego reprezentowania w sporze o odszkodowanie za błędy medyczne.
Przy określaniu wysokości odszkodowania za błędy medyczne, pod uwagę brany jest rozmiar cierpień fizycznych a także psychicznych poszkodowanego pacjenta, wiek poszkodowanego, sposób jaki błąd medyczny wpłynął na jego dalsze życie, zarobki, perspektywy, jego samopoczucie itp. W skład odszkodowania za błędy medyczne wchodzą także koszty zakupów odpowiednich leków, koszty rehabilitacji, dojazdów na nie, opinii lekarskich i dalszego badania, specjalnej diety a także koszty przygotowania do nowego zawodu. Ogólnie rzecz ujmując, odszkodowanie za błąd medyczny, obejmuje wszystkie koszty jakie poniesione zostaną w konsekwencji następstw tegoż błędu.
W sytuacji gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania za błąd medyczny lub przyznane odszkodowanie będzie nieodpowiednie kwotowo do doznanych szkód i cierpień, można wystąpić przeciwko firmie ubezpieczeniowej na drogę sądową. Pozew o odszkodowanie za błąd medyczny wiąże się z kosztami wpisu sądowego ( 5% wartości przedmiotu sporu), opiniami biegłych oraz niestety czasem, który dla postępowania sądowego nie jest krótki. W takim przypadku również najlepszy rozwiązaniem, jest zlecenie sprawy dochodzenia odszkodowania z błąd medyczny naszej firmie. Zapewniamy profesjonalne zastępstwo procesowe oraz kompleksowe zajęcie się całą sprawą, w wyniku czego poszkodowany zostanie całkowicie odciążony od skomplikowanego prowadzenia sprawy. Możliwe jest także, w sytuacji gdy poszkodowanego na stać na pokrycie kosztów sądowych, przerzucenia pokrycia kosztów wpisu sądowego przez naszą firmę. Więcej informacji na ten temat w zakładce PROCEDURY.

KOMISJA DS. BADANIA BŁĘDÓW MEDYCZNYCH
Komisja ds. badania błędów medycznych jest całkowicie nową instytucją w polskim prawie. Pozwana na załatwienie sprawy odszkodowania za błędy medyczne w o wiele krótszym czasie niż w postępowaniu sądowym, jednakże posiada pewne ograniczenia, których w postępowaniu sądowym o odszkodowanie za błędy medyczne brak. Opłata sądowa od wniosku o przyznanie odszkodowania za błąd medyczny wynosi 200zł. a orzeczenie w tej sprawie powinno zostać wydane w okresie do 4 miesięcy. Gdy wniosek o odszkodowanie zostanie do komisji złożony, komisja przekazuje go kierownikowi placówki medycznej oraz firmie ubezpieczeniowej do ustosunkowania się. Jeśli w terminie jednego miesiąca, nie zostanie wydane stanowisko w sprawie, to automatycznie oznacza, iż żądanie wniosku o odszkodowanie zostało zaakceptowane. Następnie komisja wydaje orzeczenie na piśmie i orzeka o wystąpieniu błędu medycznego lub o jego braku. W sytuacji, gdy orzeczenie komisji uprawomocni się, firma ubezpieczeniowa w której dana placówka miała wykupioną polisę ubezpieczeniową jest związana jego treścią. Jest obowiązana przedstawić osobie poszkodowanej propozycję wypłaty odszkodowania oraz zadośćuczynienia. W następstwie tego, osoba poszkodowana może propozycję przyjąć i zgodzić się na wysokość odszkodowania raz zadośćuczynienia lub propozycję taką odrzucić. Wtedy jedynym wyjściem uzyskania stosowanego odszkodowania i zadośćuczynienia pozostaje droga sądowa. Postępowanie przed komisją ds. badania błędów medycznych przeznaczone jest dla osób poszkodowanych w wyniku błędów medycznych zaistniałych w szpitalach. Postępowanie przed komisją ma istotne ograniczenie, albowiem maksymalne stawki odszkodowania i zadośćuczynienia to 100 tys. zł. w przypadku rozstroju zdrowia oraz 300 tys. zł. w przypadku śmierci osoby poszkodowanej.
kontakt what's up
phone-handset