Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Osobom bliskim poszkodowanego w wyniku jego śmierci na podstawie art.446§3 kc. przysługuje odszkodowanie. Warunkiem koniecznym do uzyskania takiego odszkodowania jest znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej osób bliskich w wyniku śmierci poszkodowanego. Pojęcie to ma wielorakie znaczenie, chodzi tu zarówno o spadek zamożności osób bliskich jak i utratę przez nich oparcia, opieki, osamotnienie, załamanie nerwowe wywołane śmiercią itp. Odszkodowanie takie mogą oni uzyskać na podstawie art. 446§4 kc., który przewiduje odszkodowanie w formie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę dla najbliższych członków rodziny zmarłego poszkodowanego. Przepis ten obowiązuje od 3 sierpnia 2008r. i dotyczy zdarzeń po tym dniu zaistniałych. Do grona najbliższych członków rodziny uprawnionych do otrzymania odszkodowania zalicza się osoby nie faktycznie najbliżej spokrewnione lecz te pozostające ze zmarłym poszkodowanym w faktycznie najbliższej więzi. Zalicza się tu także osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Odszkodowanie takie przysługuje nie wszystkim osobom razem lecz każdej z nich z osobna. Odszkodowanie to przysługuje w wysokości adekwatnej do wyrządzonej danemu członkowi rodziny krzywdy. Osobne odszkodowanie wypłacone zostanie żonie po śmierci męża, a osobne odszkodowania dostaną dzieci - każde z osobna. Ustalając wysokość odszkodowania bierze się pod uwagę stopień cierpienia psychicznego jakiego doznała bliska osoba w związku ze śmiercią poszkodowanego, stopień zażyłości, bliskości, osamotnienia itp. Innej wysokości odszkodowanie będzie przysługiwać małżonkowi zmarłego a inne dzieciom.
kontakt what's up
phone-handset