Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie osobowe

ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ NA OSOBIE Z TYTUŁU OC

Zakres świadczeń z tytułu szkody na osobie jest bardzo szeroki i może obejmować następujące rodzaje świadczeń:

• jednorazowe odszkodowanie : jest ono wypłacane w sytuacji gdy poszkodowany w wyniku wypadku stał się niepełnosprawny (inwalida), a jednorazowe odszkodowanie pozwoli mu wykonywanie innego zawodu, lub założenie własnej działalności gospodarczej. Skorzystanie z tego rodzaju odszkodowania powoduje utratę możliwości uzyskania renty uzupełniającej (art. 447 k.c.);
• zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę ( jednorazowe odszkodowanie ) : jest to jednorazowe odszkodowanie pieniężne które ma za zadanie złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.);
• renta uzupełniająca: jest to odszkodowanie które ma za zadanie wyrównać różnicę pomiędzy wysokością dochodów poszkodowanego przed wypadkiem a ich wysokością po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);
• zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez poszkodowanego związanych z wypadkiem: jest to odszkodowanie którego zadaniem jest pokrycie poniesionych przez poszkodowanego kosztów związanych z leczeniem a także jego rehabilitacją. Odszkodowanie to obejmuje również zwrot kosztów lepszego odżywiania się chorego, opieki nad nim, transportu jego oraz jego opiekunów, przystosowanie mieszkania poszkodowanego do nowej sytuacji. Odszkodowanie to obejmuje również koszty jakie poszkodowany musiał ponieść w celu przygotowania się do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.);
• renta na zwiększone potrzeby: jest to odszkodowanie którego celem jest zapewnienie poszkodowanemu środków niezbędnych do poprawy jego stanu zdrowia, które pogorszyło się po wypadku. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju koszty związane z rehabilitacją, leczeniem, opieką itp. (art. 444 § 2 k.c.);
• istnieje również odszkodowanie która ma za zadanie w przypadku krótszego okresu niezdolności do pracy pokryć wysokość utraconych zarobków (art. 361 k.c.).


OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA O ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU SZKODY NA OSOBIE

Osobami uprawnionymi do występowania z roszczeniami o odszkodowanie z tytułu szkód na osobie są przede wszystkim poszkodowany, jego przedstawiciel ustawowy (małżonek, rodzic, siostra, brat) lub inna osoba na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (np. adwokat, specjalistyczna firma, stowarzyszenie w ramach działalności statutowej). Istnieją również sytuacje gdy roszczenie o odszkodowanie przysługuje innym osobom niż bezpośrednio poszkodowani, np. odszkodowanie w formie zadośćuczynienia dla doznaną krzywdę dla osób najbliższych.


SZKODA NA OSOBIE W PRZYPADKU GDY NIE ZOSTAŁA USTALONA OSOBA SPRAWCY BĄDŹ GDY NIE MIAŁ ON UBEZPIECZENIA

W celu zapobieżenia sytuacjom, gdy brak jest osoby winnej wypadkowi lub gdy nie ma ona ubezpieczenia OC a w wyniku tego niemożliwym byłoby uzyskanie odszkodowania, powołano instytucję Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Do jego zadań należy m. in. wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie powstałe na terytorium RP w sytuacji gdy nie udało się ustalić osoby winnej.
Poszkodowany któremu przysługuje roszczenie o odszkodowanie może wystąpić wobec UFG z roszczeniami o :
• odszkodowanie w formie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Wypłata odszkodowania jest jednorazowa i ma na celu złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego
• odszkodowanie polegające na zwróceniu kosztów jakie poszkodowany poniósł w związku z wypadkiem ( koszty leczenia itp).
• odszkodowanie w formie renty uzupełniającej, stanowiącej odszkodowanie wyrównujące różnicę w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem z dochodami osiąganymi przez niego po wypadku
• wypłatę jednorazowego odszkodowania w sytuacji gdy poszkodowany w wyniku wypadku stał się inwalidą a jednorazowe odszkodowanie umożliwi mu przyuczenie się do nowego zawodu, rozpoczęcie działalności gospodarczej. W sytuacji gdy poszkodowany otrzyma to odszkodowanie, traci prawo do odszkodowania w formie renty uzupełniającej
• odszkodowanie w formie renty na pokrycie kosztów potrzebnych do poprawy zdrowia poszkodowanego
• odszkodowanie w formie zwrotu utraconych zarobków w przypadku krótszych okresów niesprawności

Najbliższe osoby poszkodowanego który zmarł w wyniku wypadku mają prawo wystąpić do UFG o wypłatę następującego odszkodowania:
• odpowiednie odszkodowanie w sytuacji gdy w wyniku śmierci poszkodowanego osoba najbliższa doznała znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej
• odszkodowanie w formie zwrotu kosztów poniesionych w związku z leczeniem oraz pogrzebem zmarłego
• odszkodowanie w formie renty alimentacyjnej przysługujące osobom wobec których zmarły poszkodowany był obciążony obowiązkiem alimentacyjnym pod warunkiem że obowiązek alimentacyjny realizował dobrowolnie a za przyznaniem odszkodowania przemawiają zasady współżycia społecznego
• jednorazowe odszkodowanie dla osób bliskich jako złagodzenie cierpienia psychicznego i fizycznego jakiego doznały najbliższe osoby poszkodowanego zmarłego. Dotyczy to zdarzeń które miały miejsce po 3 sierpnia 2008r.

UFG zaspokaja również roszczenia o wypłatę odszkodowania w sytuacji gdy posiadacz pojazdu którym wyrządzono szkodę na mieniu lub osobie nie posiadał ubezpieczenia OC.

kontakt what's up
phone-handset