Procedura dochodzenia odszkodowania

Procedura dochodzenia odszkodowania

ZDARZENIE POWODUJĄCE POWSTANIE ROSZCZENIA O WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA

Zgodnie z OWU aby uzyskać roszczenie o wypłatę odszkodowania, wystąpić musi zdarzenie którego skutki spełniają zawarte w OWU przesłanki. Przesłankami tymi jest powstanie po stronie osoby ubezpieczonej określonych zdarzeń, głownie w postaci szkody. Po zaistnieniu takiego zdarzenia osoba ubezpieczona zgłasza zaistnienie szkody firmie ubezpieczeniowe i czeka na wypłatę odszkodowania. Tu zaczynają się piętrzyć schody. Firma ubezpieczeniowa nie zawsze uznaję, iż wszystkie zawarte w OWU przesłanki zostały wypełnione, dlatego też bardzo często po prostu odmawia wypłaty odszkodowania, uzasadniając to całkowitym brakiem przesłanek. W tym właśnie momencie pole do popisu powstaje dla firmy windykacyjnej która zajmuje się dochodzeniem odszkodowań. Po zleceniu naszej firmie takiej sprawy naszym głównym zadaniem staje się przekonanie firmy ubezpieczeniowej, iż jednak zaistniały przesłanki powodujące powstanie szkody. Cały przebieg i powodzenie tego etapu dochodzenia odszkodowania w dużym stopniu zależy od zachowania osoby poszkodowanej zaraz po zaistnieniu szkody. Pamiętajcie, gdy tylko zaistnieje zdarzenie objęte ochrona ubezpieczeniową, musicie w jak najlepszy sposób udokumentować całe zdarzenie. Tak więc w przypadku szkody na mieniu, np. włamanie niezbędne jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej, obrazującej powstałe szkody. W przypadku włamań obowiązkową rzeczą jest wezwanie policji. Pamiętajcie aby w sporządzonej przez nich notatce znalazł się opis obrazujący rozmiar szkody, co dokładnie zginęło, jakie powstały straty. Następnym etapem jest wizyta likwidatora firmy ubezpieczeniowej, który na miejscu zdarzenia sporządzi protokół szkody. Lepiej jest, gdy podczas takiej wizyty obecny jest wasz świadek, którego obecność w protokole zostanie zaznaczona. Zanim podpiszecie protokół szkody uważnie go przeczytajcie i porównajcie ze stanem rzeczywistym, czy faktycznie zostały w nim umieszczone wszystkie szkody, jeśli czegoś brakujcie poinformujcie o tym likwidatora i nakażcie mu zamieszczenie o tym informacji. Nie dajcie się omamić, że to na pewno zostanie pokryte przez odszkodowanie, czy że np. to ma zbyt małą wartość lub że zostało tak doszczętnie zniszczone, że nie wiadomo jak to zapisać w protokole szkody. Szczegółowe opisanie szkody leży w waszym szeroko pojętym interesie. Co nie zostanie zawarte w protokole szkody tego nie pokryje wypłacone odszkodowanie. Bardzo dobrze gdy macie faktury bądź rachunki za zniszczone rzeczy, pozwala to na bezsporne określenie wartości tych rzeczy przed zniszczeniem i pozwala określić bezspornie wysokość przysługującego odszkodowania. Podczas dochodzenie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej czasami okazać może się konieczne sporządzenie operatu szacunkowego przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Może mieć to miejsce w przypadku oszacowania kosztów wybudowania zniszczonego budynku bądź wartości rozbitego samochodu i kosztów jego ewentualnej naprawy. Tak więc musicie pamiętać o jednej ważnej rzeczy – zdarzenie powodujące obowiązek wypłaty odszkodowania musi zostać przez was w jak najdokładniejszy sposób udokumentowane. ewentualne dochodzenie odszkodowania po takim zdarzeniu od firmy ubezpieczeniowej poparte jak najlepszą dokumentacją obrazującą rozmiar szkody, stan przez powstaniem szkody ( np. dokumentacja fotograficzna ściany z obrazami przed ich kradzieżą ), notatka policyjna, świadkowie, dokładny protokół szkody to wszystko zapewnia sukces podczas procesu dochodzenia wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

Po zleceniu naszej firmie dochodzenia odszkodowania oraz udzieleniu stosownego pełnomocnictwa rozpoczyna się cały proces dochodzenia odszkodowania. Z naszej strony podejmujemy wszelkie możliwe działania aby proces ten zakończył się na etapie polubownym i uniknąć konieczności kierowania sprawy do sądu. Dewizę taką nasza firma stosuje zarówno w procesie dochodzenia odszkodowań jak i w windykacji należności. Z naszej strony oferujemy bardzo profesjonalne podejście do sprawy i pełne zaangażowanie w jej prowadzenie – prosimy pamiętać, nasza firma działa wg zasady : uzyskamy odszkodowanie – dostaniemy wynagrodzenie. Firmy ubezpieczeniowe również specjalnie szkolą swoich pracowników których zadaniem jest niedopuszczenie do wypłaty odszkodowania lub jego maksymalne zaniżenie. Działania takie są na porządku dziennym i zbytnio nie dziwi nas, gdy mimo przedstawiania twardych dowodów, pracownik firmy ubezpieczeniowej nadal nie chce ich zauważyć i się z nimi zgodzić. Do takich sytuacji jesteśmy przyzwyczajeni, dlatego też potrafimy sobie z nimi poradzić. Ktoś kto chciałby dochodzić wypłaty odszkodowania na własne rękę ma marne szanse na powodzenie takich działań i niestety z góry skazany jest na porażkę. Nasza firma potrafi poradzić sobie z takimi sytuacjami, ponieważ na codzień zajmujemy się również windykacją należności, mamy do czynienia z ludźmi o bardzo twardych charakterach, oszustach, nierzadko przestępcami, którzy z oszustw gospodarczych uczynili sobie stałe źródło dochodu. Są to sytuacje bardzo stresujące i wymagające twardego charakteru i pozostawania obojętnym na czyjeś kłamstwa czy też obelgi. Dlatego też zlecenie uzyskania odszkodowania naszej firmie pozwala w pewien sposób odszkodowania to uzyskać bez angażowania własnego czasu, zdrowia i nerwów.


WYPŁATA ODSZKODOWANIA

Zlecając naszej firmie dochodzenie odszkodowania musicie udzielić naszej firmie pełnomocnictwa od odbioru w waszym imieniu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Po potrąceniu w wypłaconego odszkodowania prowizji niezwłocznie przekazujemy na wasze konto pozostałą część odszkodowania. Niestety zdarzało nam się, iż po zleceniu naszej firmie windykacji odszkodowania i jego uzyskaniu klient niestety odmawiał wypłaty należnej nam prowizji, w wyniku czego my z kolei musieliśmy podjąć wobec niego działania windykacyjne mające na celu uzyskanie naszego wynagrodzenia. Wiemy doskonale iż tylko znikomy procent naszych klientów ma takie nieuczciwe wobec nas zamiary, jednakże aby całkowicie wyeliminować takie sytuacje wprowadziliśmy system udzielania pełnomocnictwa do odbioru kwoty odszkodowania. O naszej uczciwości świadczą referencje naszych klientów, długa obecność na rynku oraz troska o dobry wizerunek firmy. Dlatego też, zlecając nam dochodzenie odszkodowania i upoważniając nas do odbioru od firmy ubezpieczeniowej uzyskanego odszkodowania możecie być pewni, iż należne wam pieniądze niezwłocznie po ich uzyskaniu zostaną do was przekazane.
kontakt what's up
phone-handset