Słownik

Słownik

ASSISTANCE

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, którego odszkodowanie przybiera postać różnorodnej pomocy technicznej, medycznej, polegająca np. na usługach naprawczych udzielaniu różnorakich informacji, zapewnieniu kwaterunku na noc w przypadku wypadku lub choroby pasażera. Występują ona najczęściej jako dodatkowe ubezpieczenie do ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych oraz mieszkaniowych.

AKTUARIUSZ

Jest to specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej a także statystyki ubezpieczeniowej. Jest to jeden z najważniejszych pracowników w firmie ubezpieczeniowej. odpowiada m. in. za ustalanie taryf ubezpieczeń a także za kwoty odszkodowania przysługującego za poszczególne zdarzenia.

AUTO-CASCO

Jest to jedno z rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych. Wypłata odszkodowania następuje w wyniku uszkodzenia, kradzieży, zniszczenia oraz utraty pojazdów mechanicznych.

UDZIAŁ WŁASNY I FRANSZYZY

Umownie określane kwotowe lub procentowe ograniczenia w wypłacanych odszkodowaniach. Zasadniczo są ich dwa rodzaje tj. franszyzy integralne i udziały własne w szkodzie - te ostatnie zwane także franszyzami redukcyjnymi. Franszyzy integralne charakteryzują się tym, że zakład ubezpieczeń nie uruchamia ubezpieczenia przy szkodach do określonej wysokości w celu wyeliminowania z obsługi likwidacyjnej drobne szkody, gdzie koszt związany z prowadzeniem postępowania likwidacyjnego (czas pracy reprezentanta zakładu ubezpieczeń - likwidatora, koszt jego dojazdu, koszt przygotowania dokumentacji) przekroczyłby wartość samej szkody. Udziały własne (franszyzy redukcyjne) zwykle są określone procentowo np. 10% w każdej szkodzie albo rzadziej kwotowo np. 500 euro czy 5000 zł w każdej szkodzie rzeczowej. W ofertach spotyka się także przypadki mieszane określenia franszyz np. 10% w każdej szkodzie rzeczowej ale nie więcej lub nie mniej niż 2000 zł. Franszyza redukcyjna ogranicza wypłacane odszkodowanie na określonych w niej zasadach i głównie ma za zadanie stanowić czynnik motywujący poszkodowanego do podwyższonej staranności i dbałości o swój majątek, gdyż w sytuacji jego utraty zakład ubezpieczeń nie będzie kompensował szkody w całości a pomniejszy odszkodowanie o wartość określonej umową franszyzy, która to obciąży poszkodowanego. Przeciwnie do franszyz integralnych zwykle udziały własne (franszyzy redukcyjne) można wykupić tzn. zakład będzie odpowiadał za całość szkody ale jest to związane z koniecznością opłacenia dodatkowej składki.

UBEZPIECZENIE GRUPOWE

Umowy ubezpieczenia zawierane na rzecz określonej grupy osób, Często mamy z nimi do czynienia w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeniach turystycznych. Wypłata odszkodowania następuje jednakże nie całej grupie osób ubezpieczonych a tylko tym które poniosły szkodę.

KARENCJA

Jest to określony w OWU okres, w czasie którego, w przypadku zajścia zdarzenia nie przysługuje ochrona ubezpieczeniowa, tzn. nie nastąpi wypłata odszkodowania. Ustanawiana jest celu wyeliminowanie przypadków zawierania ubezpieczeń po tym jak powstała już szkoda, wyeliminowanie osób wyłudzających odszkodowania itp.

KOMPENSACJA

Jest to jedna z podstawowych funkcji firm ubezpieczeniowych. Polega ona na dokonaniu wypłaty odszkodowania które ma pokryć straty powstałe w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

KONSUMPCJA SUMY UBEZPIECZENIA

Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o taką kwotę, w jakiej wypłacono odszkodowanie, przy czym wypłata odszkodowania w wysokości równej sumie ubezpieczenia powoduje rozwiązanie umowy ubezpieczenia, chyba że co występuje w praktyce umowa przewiduje inne rozwiązania.

LIKWIDACJA SZKODY

Są to wszystkie czynności podejmowane przez firmę ubezpieczeniową mające na celu ustalenie rozmiaru szkody, przyczyn jej powstania a także kwoty odszkodowania przysługującej osobie poszkodowanej.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA - OWU

Ogólne warunki ubezpieczenia określają przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umów ubezpieczenia, jaki jest zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, jakie są prawa i obowiązki stron, sposób ustalania wysokości powstałej szkody oraz wypłaty odszkodowania.

OSOBA UPRAWNIONA

Jest to osoba wskazana w umowie ubezpieczenia przez ubezpieczającego uprawniona do odbioru odszkodowania w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową

REGRES

Jest to przysługujące firmie ubezpieczeniowej prawo do żądania od sprawcy szkody zwrotu wypłaconego poszkodowanym odszkodowania. Jest to po prostu przejście na firmę ubezpieczeniową z chwilą wypłaty odszkodowania praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do osoby odpowiadającej za wyrządzenie szkody.

SUMA UBEZPIECZENIA

Jest to zawarta w umowie ubezpieczenia kwota stanowiącą górna granicę odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej do której wysokości wypłacane jest odszkodowanie. Górny pułap, do którego odpowiada firma ubezpieczeniowa będący maksymalną wysokością odszkodowania, które może być wypłacone z konkretnego ubezpieczenia określa suma ubezpieczenia zwana inaczej limitem odpowiedzialności lub sumą gwarancyjną

METODY ROZLICZEŃ SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

Istnieją dwie metody rozliczeń szkód komunikacyjnych. Jena z nich to metoda kosztorysowa, gdzie firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie odpowiadające kosztom naprawy określonym wg specjalnych kosztorysów. Rozliczając się z firmą ubezpieczeniową w ten sposób poszkodowany dostaje określona kwotę odszkodowania i nie musi przedstawiać żadnych rachunków a to gdzie i czy dokonana naprawy należy już do jego gestii. Druga metoda to metoda serwisowa. Poszkodowany dokonuje napraw na swój koszt a następnie na podstawie rachunków jest mu wypłacane odszkodowanie. Coraz częściej firmy ubezpieczeniowe wskazują poszkodowanym konkretne zakłady naprawcze gdzie ma naprawić uszkodzony pojazd i bezpośrednio im wypłacają odszkodowanie a nie poszkodowanemu.

SZKODA

Jest to skutek zdarzenia losowego będący podstawą do wypłaty odszkodowania lub świadczenia przez firmę ubezpieczeniową.

WYPADEK

Jest to zdarzenie losowe którego następstwem jest szkoda uzasadniająca wypłatę odszkodowania
kontakt what's up
phone-handset